Toiminta

Tesoman yhteisöllinen metsäpuutarha

Villi vyöhyke kehittää Tampereen Tesomalle metsäpuutarhaa, jonka hoitamiseen paikalliset asukkaat osallistuvat.

Solkivuoren liito-oravametsä

Solkivuoren yhteistoiminnallinen liito-oravien suojelu- ja hoitometsä.

Nokian kouluniityn perustaminen

Villi vyöhyke perustaa kouluniittyä Nokialla yhdessä koululaisten kanssa.

Metsälehmuksien istutustalkoot

Asukkaat istuttivat metsälehmuksia kaupunkimetsään Tampereella.

Myllysaaren osallis- tavat ketotalkoot

Villi vyöhyke edistää Myllysaaren kedolla asukkaiden mahdollisuuksia osallistua lähiympäristönsä hoitoon.

Guerrilla gardening – Urbaanit sissiniityt

Kaupungit ovat täynnä paikkoja ja pintoja, joiden luontoa voi kehittää monipuolisemmaksi omatoimisesti.

Työläjärven sora- kuopan maisemointi

Villin vyöhyke suunnittelee ja toteuttaa Työläjärven sorakuopan maisemoinnin biodiversiteettiä rikastaen.

Noron sorakuopan maisemointi

Yhdistys kylvää siemenet Rudus Oy:n sorakuopalle Siilinjärvellä.

Sorilan louhoksen maisemointi

Villi vyöhyke kylvää siemenet Rudus Oy:n Sorilan maisemoitavalle louhokselle. Kasvualustassa kokeillaan kierratysbetonia.

Lupiinin torjunta puutuhkan avulla

Villi vyöhyke ja NCC kokeilevat lupiinin hävittämistä puutuhkan avulla

Heinsuon kaatopaikan maisemointi

Lassila & Tikanoja Oyj:n kaatopaikalla kokeillaan korkeasti emäksisiä teollisuuden sivutuotteita kasvualustana.

Vaasantien ketoalueen maisemointi ja hoito

Yhdistys kehittää Ylöjärven Metsäkylässä sijaitsevalle Vaasantien ketoalueelle monipuolista kasvilajistoa.

Tulikattila – Louhoksen maisemointi

Tulikattila on uudenlainen maisemointihanke, jossa Tampereen Kuismalassa sijaitsevan louhoksen luontoa kehitetään monimuotoiseksi.

Kaupunkien lahopuuopas

Villi vyöhyke teki Viherympäristöliitolle Kaupunkien lahopuuoppaan vauhdittaakseen biodiversiteetin vaalimista kaupungeissa.

Tammerkosken kuohujen paluu

Villi vyöhyke ja Mieluisa-kollektiivi julkaisivat 2014 tulevaisuudenkuvan Tammerkosken patojen purkamisesta. Sen pohjalta tehtiin myös kuntalaisaloite.

Raidankeuhkojäkälän siirto

Villi vyöhyke siirsi raidankeuhkojäkälän turvaan raitiotievarikon asemakaava-alueelta Tampereella

Lehtoneidonvaippojen siirto

Rauhoitetut lehtoneidonvaipat siirrettiin turvaan raitiotien reitiltä Tampereella

Valkolehdokkien siirtoistutukset

Pelastimme Tampereella Lahdesjärvellä noin 50 valkolehdokkia teollisuusalueelta turvaan ennen sen rakentamista

Mustametsän yleissuunnitelma

Villi vyöhyke laati viheralueen yleissuunnitelman Mustametsän asemakaavaan Tampereella

Pyynikin hoito- ja käyttösuunnitelma

Yhdistys laati Pyynikinharjun metsien hoidolle varjosuunnitelman, jolla se pyrkii haastamaan virallisen näkemyksen alueen hoidosta.

Kintulammin metsien ennallistaminen

Villi vyöhyke kehittää Tampereen Kintulammin alueen metsien monimuotoisuutta ja suojelua yhdessä Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa.

Harjukasvien uudet elinympäristöt

Villi vyöhyke kokeilee, voisivatko harjukasvit menestyä kaupunkien ulkokentillä.

Idänkeulankärkien taimikasvatus

Kokeilemme uusia menetelmiä harvinaistuvan idänkeulankärjen kasvattamiseen

Tiikonojan kedon ahonoidanlukot

Tiikonojan kedolla kasvaa noidanlukkoja, joita hoidetaan raivaamalla ja niittämällä kasvillisuutta

Palsamien kokeellinen torjunta ja hoito

Kokeilemme erilaisia menetelmiä jättipalsamin torjuntaan ja lehtopalsamin hoitoon Kaukajärvellä Tampereella

Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelu

Osallistumme Tampereella laajan Kauppi-Niihaman metsäalueen vertaissuunnittelun järjestämiseen

Osallistavat havainnekuvat

Verkkopohjaisen osallistavan havainnekuvan avulla yhdistys pyrkii lisäämään kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lähiympäristönsä kehittämiseen ja suunnitteluun.

Pöntötykset ja hyönteishotellit

Yhdistys ripustaa pönttöjä mm. liito-oraville ja lepakoille sekä hyönteishotelleja

Linnavuoren arkeo- loginen luonnonhoito

Villi vyöhyke palauttaa Pentin linnavuoren alueen luonnon myöhäisrautakaudelle.

Luonnonkukkien siementen keruu

Luonnonkukkien siementen keruu on yhdistyksen perustoimintaa.

Digitaaliset visualisoinnit

Yhdistys tekee havainnekuvia visualisoidakseen luonnon kehittämisen mahdollisuuksia

Kannanotot ja lausunnot

Vaikka Villin vyöhykkeen toiminta painottuu konkreettiseen tekemiseen ja kehittämiseen, antaa se toisinaan myös lausuntoja.

Normaalikoulun kouluniitty

Tampereella Nekalan normaalikoulun  kouluniityllä kompensoidaan mäkihiilikoin elinympäristöjen häviämistä ja tuotetaan korvaavaa elinympäristöä harvinaisille harjukasveille.

Jänhiälän louhoksen maisemointivisio

Laadimme NCC:n Jänhiälän kiviainesalueelle maisemointivision, joka sisältää pienoisharjuja, harjupuutarhan ja kalkkilammen.

Maatialanharjun harjuketo

Perustamme Nokian Maatialanharjulle paahteisen harjukedon umpeenkasvaneeseen harjurinteeseen.

Nälkämäen louhoksen maisemointi

Nälkämäen kiviainesalue muutetaan ekosysteemipalveluiden tuotantoalueeksi uudenlaisten ekosysteemien avulla.

Valkolehdokkien siirrot Turussa

Siirsimme yli 300 valkolehdokkia turvaan Pernon ja Ihalan tulevien eritasoliittymien paikalta

Woodhenge lahopuuteos

Tampereen raitiotien reitiltä kaadettujen lehmuksien rungoista tehtiin iso lahopuuteos

Tampereen yliopiston Kampusluonto -hanke

Tampereen yliopiston Kampusluonto -hankkeessa vaalitaan ratapihan ja harjujen paahdeympäristöjen kasvillisuutta

Kivituhka kasvualustana ja lupiinintorjunnassa

Kokeilemme Ämmässuolla kivituhkaa lupiinintorjunnassa ja ketokasvien kasvualustana

Oulunsalon sorakuopan maisemointi

Oulunsalon soranottoalueella vaalitaan paikallista kasvillisuutta ja annetaan luonnon kehittyä myös spontaanisti

Biodiversiteetti kiertotaloudessa -selvitys

Miten monimuotoista luontoa voisi kierrättää? Keinoja biodiversiteetin vaalimiseen kietotaloudessa

Tuotamme kasvillisuuden ja jäkäläkasvustoja laajalle paahdealueelle Säkylän Ristolassa
Kymmenen ratkaisuehdotusta luontokatoon kaupungeissa
Ylöjärven lukio kouluniityllä vaalitaan paikallisia kasvilajeja
Mustametsän päiväkodin paahderakenteilla vaalitaan mäkihiilikoin ravintokasvia metsäapilaa ja seudun harvinaisia kasvilajeja
Viinikan vedenpuhdistamon väliaikaisella paahderakenteella vaalitaan paikallisia kasvilajeja
Hiedanrannan rikastamisniityllä kerrytetään paikallisten kasvilajien siemeniä alueen tulevia niittyjä varten

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Maitepunatäplä ja keltamaitteen siirrot

Maitepunatäplä on uhanalainen perhoslaji, jonka toukkien ravintokasvi on keltamaite.

Rukkamäenpuiston virnaniitty

Villi vyöhyke kokeilee ravintokasvien kasvattamista harvinaiselle virnasinisiivelle.

Palaneet hirret hyötykäyttöön

Tulipalon seurauksena syntyneet hiiltyneet hirret voivat olla luonnon monimuotoisuudelle arvokasta raaka-ainetta.

Nokian liittymän maisemointi

Tienpientareet ovat hyviä kehittämiskohteita luonnon monimuotoistamiselle.

Hajuheinän hoito Juhansuolla

Nokian Juhansuolla yhdistys kokeilee hajuheinäkasvustojen palauttamista yhdessä NCC Roads Oy:n kanssa.