Kintulammin luonnonsuojelualueen hoito ja ennallistaminen

Villi vyöhyke ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ehdottavat ennallistamista Kintulammin tulevalle luonnonsuojelualueelle

 

Villi vyöhyke ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri julkaisivat 28.4.2015 tulevalle Kintulammin suojelualueelle ennallistamis- ja luonnonhoitosuunnitelman. Alue sijaitsee Tampereella Teiskossa.

 

Yhdistykset laativat suunnitelman omasta aloitteestaan ja omalla kustannuksellaan. Yhdistykset toivovat, että suunnitelma otetaan huomioon Kintulammin virallisessa hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jota Tampereen kaupunki valmistelee.

 

Yhdistykset ehdottavat ennallistamista ja luonnonhoitoa noin 170 hehtaarille, mikä on neljäsosa tulevan luonnonsuojelualueen kokonaispinta-alasta. Vaikka alue on nykyisiltä luontoarvoiltaan edustava, on alueella aiemman talouskäytön seurauksena muuttuneita osa-alueita. Niiden luontoarvoja kannattaa kehittää monimuotoisemmiksi.

 

Yhdistykset ehdottavat, että ennallistaminen ja luonnonhoito toteutettaisiin pääosin talkootyönä. Metsiä ennallistettaisiin kaulaamalla puita vesurilla tai kirveellä lahopuun tuottamiseksi ja metsän rakenteen monipuolistamiseksi. Soita ennallistettaisiin tukkimalla aikoinaan kaivetut ojat ja poistamalla ojituksen seurauksena kasvanutta puustoa.

 

Luonnonhoitoa ehdotetaan myös alueen läpi kulkevalle voimajohtoaukiolle, jota kehitettäisiin niittymäisenä alueena. Kortejärven tilan entisiä peltoja kehitetään suunnitelmassa kokeellisesti siten, että hoidon tavoitetila asetetaan vasta myöhemmin kun huomataan, mitkä toimenpiteet tuottavat kiinnostavimpia tuloksia.

 

Yhdistykset ehdottavat kokeiluluonteisesti erästä Vattulan vanhan metsän lähellä olevaa entistä talousmetsää (metsikkökuvio 78, suunnitelman sivu 8) avoimeksi ennallistamiskohteeksi. Sinne kansalaiset voisivat mennä ennallistamaan metsää omatoimisesti.

 

Suunnitelman lähtökohtana on, että tamperelaiset yhdistykset vastaisivat ennallistamisen ja luonnonhoidon organisoinnista. Talkootyön toteuttaisivat kaupunkilaiset. Näin Tampereen kaupungille ei koituisi juurikaan menoja ehdotetuista toimenpiteistä.

 

Lataa tästä linkistä yhdistyksien suunnitelma Kintulammille (29 sivua, 10 MB)

Kintulammin suunnitelma_Kansi

Metsikkökuvio 72, jota suunnitelmassa ehdotetaan ennallistettavaksi (klikkaa kuvaa nähdäksesi julkaisukelpoisen kuvan. Kuva vapaasti median käyttöön. Kuva: Jere Nieminen)

Luontoyhdistykset ehdottavat laajan luonnonsuojelualueen kehittämistä Teiskoon

 

Villi vyöhyke ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ovat tehneet 27.3.2013  Tampereen kaupungille sekä maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristöministeriölle aloitteen laajan luonnonsuojelualueen kehittämishankkeesta Teiskoon.

 

Alue rakennettaisiin Kintulammen luonnonsuojelualueen ympärille. Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa 2012 päätettiin suojella Kintulammen alueelta yhteensä 615 hehtaaria. Yhdistysten mukaan aluetta olisi mahdollista laajentaa yli 1 000 hehtaarin laajuiseksi, jolloin se vastaisi pinta-alaltaan kansallispuiston minimivaatimusta

 

Tampereen kaupungin pormestariohjelmassa 2013–2016 on asetettu tavoitteeksi, että Tampereen tavoitteena on olla suurten kaupunkien johtava luonnonsuojelukaupunki. Tavoite ei ole mahdollista saavuttaa ilman pinta-alaltaan kansallispuistotasoisen alueen kehittämistä.

 

Yhdistysten aloitteessa laajaa luonnonsuojelualuetta ryhdyttäisiin rakentamaan METSO-yhteistoimintaverkoston avulla. Laajojen luonnonsuojelualueiden perustaminen Etelä-Suomeen on vaikeaa pirstoutuneen metsänomistuksen takia eikä ongelmaan ole aiemmin juuri esitetty ratkaisumalleja.

 

Aloite Kintulammin METSO-yhteistoimintaverkostosta löytyy tästä linkistä (pdf)

Kuvia Kintulammin tulevalta suojelualueelta ja sen ympäristöstä